پرتو بلاگ

معرفی واجدان شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان ارشد علوم پزشکی

معرفی واجدان شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان ارشد علوم پزشکی

به گزارش پرتوبلاگ، مهلت ارسال اسامی واجدان شرایط استفاده از آئین نامه استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی (با آزمون و بدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی در هفته جاری شروع می شود.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از ایسنا، فرصت ۶ روزه ارسال اسامی واجدان شرایط استفاده از آئین نامه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی از چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه شروع می شود و دوشنبه ۲۲ خرداد ماه تمام می شود.
پذیرش دانشجویان بر اساس مواد و تبصره های آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انجام می رسد. ازاین رو متقاضیان باید مشمول یکی از مواد این آئین نامه باشند.
استعداد درخشان:
۲-۱. بر مبنای آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی وزارت بهداشت، دانشجوی استعداد درخشان به فردی اطلاق می شود که یکی از خصوصیت های زیر را داشته باشد:
الف. برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه مساوی و کمتر از ۵۰۰ (معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)
ب. دارندگان مدال های طلا، نقره و برنز در المیپادهای دانش آموزی شیمی، ریاضی، فیزیک، زیست شناسی، کامپیوتر و نجوم (معرفی سازمان ملی استعدادهای درخشان)
ج. نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول گروهی کشوری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در هر یک از حیطه های المپیاد (به شرط این که هر یک از اعضای برگزیده رتبه اول گروهی که متقاضی تسهیلات هستند در مرحله انفرادی حداقل ۸۰ درصد نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب کنند) با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت خانه متبوع
د. برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنوراه رازی، جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی) و نفرات اول تا سوم جشنواره جایزه ملی ایثار با معرفی دبیرخانه های مربوطه
ه. دانشجویان دارای ابداع یا اختراع ثبت شده درزمینه علوم پزشکی با تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع
و. دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با تایید ستاد انتخابات دانشجویان نمونه کشوری
ز. ۲.۵ درصد برتر پذیرفته شدگان کشوری درهر یک از آزمون های متمرکز جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، جامع پیش کارورزی پزشکی، پذیرش دستیار پزشکی ودندانپزشکی (حداقل سه نفر و حداکثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)
ح. رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری؛ در آزمون های ورودی کارشناسی ارشد، در صورتیکه تعداد پذیرفته شدگان در هر رشته تا ۲۸ نفر باشد، نفر اول کشوری، تا ۵۸ نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفراول و دوم کشوری و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیشتر از ۵۸ نفر باشد نفر اول تا سوم کشوری. همینطور در آزمون های ورودی دکتری، در صورت شرکت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودی هر رشته تا ۱۸ نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفراول کشوری، ۱۱ تا ۲۸ نفر پذیرفته شده درهر رشته، نفراول و دوم کشوری و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیشتر از ۲۸ نفر باشد نفر اول تا سوم کشوری
ط. ۱۰ درصد برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه (مشروط بر این که تعداد فارغ التحصیالن هر دوره حداقل ۵ نفر باشد) با کسب معدل کل حداقل ۱۷. بدیهی است واجدین شرایط این بند می توانند فقط از تسهیلات آموزشی پایان دوره(استفاده از سهمیه با شرکت درآزمون ورودی مقطع بالاتر مطابق آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر و تسهیلات در ارتباط با گذراندن طرح مطابق بند ۵ ماده۳ «دانش آموختگان مشمول این آئین نامه (به استثنای مقاطع Ph.D و تخصصی بالینی) میتوانند با رعایت مصوبات کمیسیون مبحث مواد ۲و۳ آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، خدمات مبحث قانون مذکور را درسازمان ها و مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی و یا مدیریتی در رابطه با دانشگاه های علوم پزشکی یا وزارت بگذرانند مشروط بر این که سازمان های فوق به خدمات آنان نیاز داشته باشند، ) بهره گیرند.
ی. یک درصد دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در انتها هر سال تحصیلی (تعداد دانشجویان هر دوره باید حداقل ۵ نفر باشد)به شرط کسب معدل کل حداقل ۱۷ در آن سال تحصیلی.
تبصره: دانشجویان حائز شرایط تنها در صورتی می توانند از تسهیلات ادامه تحصیل (استفاده از سهمیه با شرکت درآزمون ورودی مقطع بالاتر) استفاده نمایند که در هنگام فارغ التحصیلی جزو ۱۰ درصد برتر فارغ التحصیلان هم رشته با ورودی مشترک هم باشند.
ک. دانشجویان پژوهشگر برجسته بر مبنای دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر که از جانب معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، تدوین و به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است. این دانشجویان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه ها جهت تایید نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت معرفی می گردند.
۲-۲. دارا بودن معدل کل حداقل ۱۱ در انتهای دوره کارشناسی و حداقل ۱۱ در انتهای دوره کارشناسی ارشد و بالاتر. این مورد شامل (۱۰ درصد برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه "مشروط بر این که تعداد فارغ التحصیلان هر دوره حداقل ۵ نفر باشد" با کسب معدل کل حداقل ۱۷) نمی شود.
تبصره۱: درصورتیکه معدل در دوره کارشناسی ناپیوسته بیشتر از یک ترم کمتر از ۱۶، در دوره کارشناسی پیوسته بیشتر از دو ترم متوالی یا متناوب کمتر از ۱۶، در دوره کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر از یک ترم کمتر از ۱۵ و در دوره دکتری حرفه ای بیشتر از سه ترم متوالی یا متناوب کمتر از۱۵ شود، مشمول آئین نامه و تسهیلاتت مربوطه نخواهند شد.
تبصره۲: شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا پس از شمول آئین نامه حفظ شده باشد.
۲-۳. واجدین شرایط مقرر در بندهای ۱-۲ و ۲-۲ این ماده که دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی تخلفات آزمون ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی)باشند مشمول این آئین نامه و تسهیلات نمی شوند.
۲-۴. متقاضیان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان در هریک از مقاطع تحصیلی باید شرایط آئین نامه را در همان مقطع احراز کرده باشند.
این آئین نامه در ماده ۳ به تشریح تسهیلات آموزشی و پژوهشی می پردازد.
تسهیلات آموزشی و پژوهشی:
۳-۱. دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری حرفه ای مجاز هستند در صورت داشتن حداقل معدل ۱۷ در دو نیمسال تحصیلی و تائید استاد مشاور به صورت همزمان در یکی از رشته های کارشناسی یا MPH دانشگاه های کشور در همان شهر محل تحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دهند.
تبصره۱: دانشجو بعد از ورود به رشته دوم می بایست واحدهای درسی از هر دو رشته را به نحوی دریافت کند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان رساند.
تبصره۲: دانشجویان مشمول این آئین نامه در دوره دکتری حرفه ای می توانند از تسهیلات MD Ph.D در حین تحصیل رشته اول بهره گیرند. عرضه این تسهیلات بر مبنای ضوابط مصوب مربوطه در شورایعالی برنامه ریزی است.
۳-۲. دانشجوی مشمول این آئین نامه می تواند به پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ها و تائید معاونت آموزشی دانشکده، دروس عمومی را به صورت غیرحضوری یا معرفی به استاد بگذراند. این دروس جز حد نصاب واحدهای درسی دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی شود و کسب حداقل نمره ۱۴ بعنوان شرط قبولی لحاظ می شود.
تبصره: دروس معارف اسلامی مشمول این بند نمی شود و دانشجویان استعداد درخشان مکلفند درکلاس های این دروس به صورت حضوری شرکت نمایند.
۳-۳. دانشجوی استعداد درخشان مجاز است در هر نیمسال تحصیلی به پیشنهاد استاد مشاور و تائید معاونت آموزشی دانشکده مربوطه حداکثر تا ۲۷ واحد درسی را بگذراند.
دانشگاه می تواند تسهیلات زیر را برای دانشجویان حائز شرایط فراهم کند:
الف. یکی از اعضای هیئت علمی، ترجیحاً دارای مرتبه استادیاری به بالا را بعنوان استاد مشاوردانشجو تعیین کند.
ب. به منظور آموزش مباحث علمی جدید به دانشجویان دارای استعداد درخشان، مبادرت به تشکیل کلاس های ویژه کند.
ج. - کلاس های آموزش زبان، مهارت های کامپیوتری، مدیریت، روش تحقیق و سایر موارد مشابه را بر مبنای نیاز سنجی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان با تخفیف ویژه تشکیل دهد.
د. امکانات لازم را برای شرکت دانشجویان دارای استعداد درخشان در کنفرانس های علمی و کارگاه های آموزشی داخل و خارج از کشور فراهم آورد.
ه. نسبت به پرداخت کمک هزینه های لازم برای رساله های تحقیقاتی بر حسب مورد و شرایط هر دانشگاه اقدام نماید.
تبصره: کمک هزینه مذکور از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت می باشد.
۳-۵. دانش آموختگان مشمول این آیین نامه(به استثنای مقاطع Ph.D و تخصصی بالینی) می توانند با رعایت مصوبات کمیسیون مبحث مواد ۲و۳ آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، خدمات مبحث قانون مذکور را درسازمان ها و مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی و یا مدیریتی در رابطه با دانشگاه های علوم پزشکی یا وزارت بگذرانند مشروط بر این که سازمان های فوق به خدمات آنان نیاز داشته باشند.
تسهیلات رفاهی:
دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطای وام، کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خرید کتاب و تسهیلات استفاده از کتابخانه ها، لابراتوار ها، کامپیوتر، اینترنت و امکانات زیارتی، تفریحی، ورزشی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان به عمل آورد.
بر مبنای ماده ۵ این آئین نامه، هزینه های مالی و اعتباری برنامه های ویژه آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان دارای استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهای درخشان و سایر منابع دانشگاه تأمین می شود.
تبصره: مبنای تخصیص بودجه به دانشگاه ها، نتایج ارزشیابی به عمل آمده از برنامه ها و عملکرد آنها و متناسب با تعداد دانشجویان دارای استعداد درخشان هر دانشگاه است.
منبع:

1402/03/14
13:20:06
5.0 / 5
317
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
پرتو بلاگ Parto Blog