پرتو بلاگ
معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد

ورود فوق العاده شورا به پرونده کنکوری های شبهه دار

ورود فوق العاده شورا به پرونده کنکوری های شبهه دار

به گزارش پرتوبلاگ، معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری جلسه فوق العاده این شورا با حضور سران سه قوه جهت بررسی پرونده کنکوری های شبهه دار آگاهی داد و اظهار داشت: برمبنای مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا اجازه نقض حکم دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.سید جلال موسوی در گفت و گو با ایسنا، در واکنش به حواشی اخیر بین سازمان سنجش آموزش کشور و دیوان عدالت اداری در موضوع ادامه تحصیل داوطلبان شبهه دار کنکور اظهار داشت: مردم جامعه ما تا حدودی اعتماد لازم را به کنکور دارند و انتظار دارند که جلوی تقلب در این آزمون گرفته شود و با متقلبین این آزمون نیز برخورد لازم صورت بگیرد. هم اکنون برداشت من این است که داوطلبانی که به عنوان کنکوری های شبهه دار از آنها یاد می شود، باید ابتدا آزمون مجدد از این افراد گرفته شود که البته پیگیری هایی که ما بوسیله سازمان سنجش آموزش کشور انجام دادیم، آنها اعلام نمودند این آزمون جدید از داوطلبان گرفته شده است.

معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد: متاسفانه درصدهایی که داوطلبان شبهه دار در آزمون جدید گرفتن کردند با درصدی که در کنکور کسب کردند بسیار متفاوت بود؛ به طوریکه سازمان سنجش آموزش کشور عنوان نمود این داوطلبان حتی ۱۰ درصد نمره آزمون اصلی خودرا نگرفتند.

*پرونده داوطلبان شبهه دار باید با دقت بررسی شود

وی اشاره کرد: به نظر من وضعیت داوطلبان شبهه دار کنکور باید با دقت بیشتری بررسی شود تا حقی از کسی ضایع نشود.

*جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی

موسوی از ورود جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع پرونده های داوطلبان شبهه دار کنکور آگاهی داد و اظهار داشت: حتی جلسه گذشته شورا با این مساله تشکیل شد و سازمان سنجش نیز گزارشی در این خصوص در صحن شورا بیان کرد و جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بصورت فوق العاده جهت بررسی این مساله امروز تشکیل می شود.

معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزودَ: ما اگر دو مسئله اصلی در امر آموزش داشته باشیم اولی کیفیت و دومی عدالت می باشد. موضوع داوطلبان دارای شبهه دار کنکور با این دو امر ارتباط نزدیک دارد. بر این اساس اگر بحث تقلب داوطلبان جدی باشد باید برخورد صورت بگیرد؛ چونکه امر عدالت برای ما اهمیت زیادی دارد و اگر هم تقلبی صورت نگرفته است، می شود از مکانیزم های موجود نظیر گرفتن آزمون مجدد حقانیت آنها اثبات شود.

*بسیاری از صندلی های دوطلبان شبهه دار پرطرفدار است

وی تصریح کرد: خیلی از صندلی هایی که داوطلبان شبهه دار در آن پذیرفته شده اند، صندلی های پرطرفدار دانشگاه ها هستند و این نگرانی وجود دارد که حقی از داوطلب دیگری گرفته شده باشد.

معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: بصورت مرسوم شورا امروز جلسه ای نداشت؛ اما تصمیم بر این شد جلسه ای فوق العاده جهت بررسی موضوع داوطلبان شبهه دار تشکیل دهیم تا این مساله بصورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد.

موسوی با اعلان اینکه شورای عالی انقلابی فرهنگی اجازه نقص رای دیوان عدالت اداری درباب پرونده داوطلبان شبهه دار را دارد، اظهار داشت: ما در شورا مصوبه ۶۳۰ داریم که تاکید می کند در عرصه آموزش عالی و برخی دیگر حوزه ها دیوان عدالت اداری ورودی نداشته باشد؛ چونکه این حوزه تخصصی شمرده می شود، برداشت این است که با استناد به این مصوبه می شود رای دیوان را تغییر داد.

معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: ما اگر بتوانیم بحث کنکور را به مصوبه فوق استناد نماییم و چون این حوزه ها تخصصی شمرده می شود شورایی در نظر گرفته شده است که می تواند در این خصوص بحث بررسی داشته باشد.

*حضور سران سه قوه در جلسه امروز شورا

موسوی تعیین تکلیف پرونده داوطلبان شبهه دار به نظر جلسه امروز شورا و تصمیم گیری جمع دارد، خاطر نشان کردَ: در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور سران سه قوه، اعضای شورا و معاون سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد و حواشی اخیر داوطلبان شبهه دار کنکور را بررسی خواهند کرد اما این که در این نشست تصمیم نهایی گرفته شود یا نه به نظر جمع بستگی دارد.

به گزارش پرتوبلاگ به نقل از ایسنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی برمبنای مصوبه ۶۳۰ مورخ ۱۲ شهریور سال ۸۷، بنا به پیشنهاد مورخ ۱۲ مرداد همین سال معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده "خروج تصمیمات صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی" را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده واحده: آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیات ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، همچون تصمیمات و آراء نهایی هیات های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همین طور تصمیمات و آراء نهایی درباب بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که فقط در ارتباط با امور و شیون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.

تبصره: در هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرجع نهایی بمنظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات ها و کمیته های مذکور در ماده واحده فوق که در امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همین طور بمنظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیات ها و کمیته ها تشکیل می شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

پس از تصویب مصوبه فوق، هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردید و در نهایت این مصوبه به شرح زیر برای اجرا ابلاغ شد: ـ

"در اجرای حکم تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بمنظور تجدیدنظر نسبت به آرا و تصمیمات نهایی هیأت های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان و همین طور آرا و تصمیمات درباب بازنشستگی، ارتقا، آزمون ها، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت های مطالعاتی و نظایر آن که فقط در ارتباط با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت ها و کمیته های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر در هر یک از وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری که از این پس در این مصوبه، به اختصار وزارتین (علوم و بهداشت) نامیده می شود و دانشگاه آزاد اسلامی، بطور جداگانه و با ترکیب ذیل تشکیل می گردد:

۱ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس هیأت)

۲ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳ـ معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی (عضو و دبیر هیأت)

۴ـ معاون تخصصی ذی ربط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی ۵ـ دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا

۶ـ سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذی ربط و رییس دانشگاه آزاد اسلامی

تبصره: ۱ـ اعضای موضوع بندهای ۱، ۳، ۴ و ۶ فقط در یکی از هیأت های مربوطه فوق عضویت خواهند داشت.

تبصره ۲ـ مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت، سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع می باشد.

تبصره ۳ـ جلسات هیأت با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۴ـ شیوه نامه نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرا و تصمیمات موضوع این مصوبه طبق پیش نویس مشترک تهیه شده توسط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در نخستین جلسه هیأت به تصویب خواهد رسید.

منبع:

1402/10/06
08:10:25
5.0 / 5
248
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog