پرتو بلاگ
از بین ۷۷۳ مركز علمی؛

برترین مراكز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشكی

برترین مراكز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشكی

به گزارش پرتوبلاگ، برترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی از میان ۷۷۳ مرکز معرفی گشتند. شاخصهای عمده تولید علم این مراکز نسبت به سال قبل با رشد همراه بوده است.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از مهر، در ارزشیابی سال ۱۳۹۸ تعداد ۷۷۳ مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی مراکز تحقیقات مصوب تا آخر سال ۱۳۹۷ در این ارزیابی شرکت کرده اند که این تعداد نسبت به سال ۹۷ بیش از سه درصد و نسبت به ارزشیابی ۹۴ بیش از ۲۷ درصد رشد داشته است. این ارزشیابی کارهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور را در دو حیطه بالینی و بیومدیکال را مورد ارزیابی قرار داده است. در ارزشیابی سال ۱۳۹۸، مراکز تحقیقاتی در قالب ۶ گروه مستقل با یکدیگر به رقابت پرداختند. در بین مراکز تحقیقاتی دارای ردیف بودجه مستقل تعداد ۲۹ مرکز تحقیقاتی بالینی و ۲۳ مرکز تحقیقاتی بیومدیکال ارزیابی شدند. همین طور در بین مراکز تحقیقاتی فاقد ردیف بودجه مستقل، تعداد ۲۷۱ مرکز بالینی با بیش از پنج سال فعالیت، تعداد ۱۳۱ مرکز بالینی با یک تا پنج سال فعالیت، تعداد ۲۳۱ مرکز بیومدیکال با بیش از پنج سال فعالیت و تعداد ۸۸ مرکز بیومدیکال با یک تا پنج سال فعالیت مورد ارزشیابی قرار گرفتند. محورهای ارزشیابی سال ۱۳۹۸ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی محور تولید علم: برونداد پژوهشی مرکز تحقیقات شامل: تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه های Pub Med، ISI و Scopus به تفکیک نوع مقالات و با لحاظ کردن ضرایب امتیازات، کتب نمایه شده در پایگاه Scopus و ISI، خلاصه مقالات نمایه شده در پایگاه های Pub Med، ISI و Scopus است. مقالات: مقالات انتشار یافته در ۲۵ درصد نشریات برتر هر رشته طبق گزارش Cite Score، تعداد مقالات انتشار یافته مرکز تحقیقات با همکاری بین المللی، تعداد استنادات در سال ۲۰۱۹ به مقالات انتشار یافته سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ برمبنای پایگاه استنادی Scopus و شاخص H پنج ساله (۲۰۱۵-۲۰۱۹) مرکز تحقیقات برمبنای پایگاه استنادی Scopus در گزارش ارزشیابی سال ۱۳۹۸ استخراج اطلاعات مربوط به انتشار مقالات، ارائه خلاصه مقالات و کتاب های نمایه شده در پایگاه های Pub med، ISI و Scopus در نیمه اول مهرماه سال جاری به جهت ایجاد پوشش حداکثری پایگاه های مربوطه و رعایت عدالت جهت تمامی مراکز تحقیقات علوم پزشکی صورت گرفته است. این ارزیابی توسط سامانه ارزشیابی پژوهشی و نرم افزارهای مربوطه با نظارت کارشناسان ستادی واحد نظارت و ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شده است. علاوه بر استخراج تعداد مقالات انتشار یافته مرکز تحقیقاتی، انواع مقالات نیز تفکیک شده و با ضریب مشخص محاسبه شده اند. مقالات چاپ شده در نشریات نامعتبر و جعلی (Black list) مربوط به سال ۲۰۱۹ و مقالات رد شده (Retracted) از فهرست مقالات مراکز تحقیقات حذف شده اند. مقالات انتشار یافته در مجلات Q۱ برمبنای فهرست انتشار یافته از پایگاه Cite Score مربوط به سال ۲۰۱۸ استخراج و شمارش شده اند. رشد ۱۲ درصدی میانگین انتشار مقالات به ازای هر مرکز برمبنای پایگاه های ISI و Pub med، Scopus نتایج ارزیابی نشان داد میانگین انتشار مقالات به ازای هر مرکز، برمبنای سه پایگاه ISI و Pub med، Scopus در سال ۲۰۱۹ عدد ۳۸ مقاله بوده که نسبت به سال قبل نزدیک به ۱۲ درصد رشد داشته است. سهم مقالات انتشار یافته مراکز تحقیقات به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۷۴.۵ درصد بوده که نسبت به سال قبل معادل ۸.۱ درصد کاهش داشته است. مراکز تحقیقات بیومدیکال با بیش از ۵ سال فعالیت بیشترین مشارکت (۳۸ درصد) را در انتشار این مقالات داشته اند. در سال ۱۳۹۸ تعداد کل مراکز بالینی شرکت کننده در ارزیابی ۴۳۱ مرکز تحقیقات است و جمع جبری تعداد کل مقالات انتشار یافته و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI سال ۲۰۱۹ در در این مراکز به ترتیب ۱۳ هزار و ۷۶۵ مقاله و ۱۰ هزار و ۳۶۰ مقاله بوده است. بدین سان تعداد متوسط مقالات انتشار یافته و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI به ازای هر مرکز در این گروه به ترتیب ۳۲ و ۲۴ مورد بوده که نسبت به سال قبل ۱۴ و ۲۰ درصد رشد داشته است. در این سال تعداد کل مراکز بیومدیکال شرکت کننده در ارزیابی ۳۴۲ مرکز تحقیقات است و جمع جبری تعداد کل مقالات انتشار یافته و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI سال ۲۰۱۹ در در این مراکز به ترتیب ۱۵ هزار و ۹۱۰ مقاله و ۱۲ هزار و ۷۴۹ مقاله بوده است. بدین سان تعداد متوسط مقالات انتشار یافته و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI به ازای هر مرکز در این گروه به ترتیب ۴۷ و ۳۷ مورد بوده که نسبت به سال قبل ۱۷.۵ و ۱۵.۶ درصد رشد داشته است. سهم مراکز دارای ردیف مستقل بودجه (بالینی و بیومدیکال با ۵۲ مرکز) در انتشار مقالات ۱۵ درصد برآورد شده که این مقدار نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی نداشته است. در گروه بالینی با بیش از پنج سال فعالیت و فاقد ردیف مستقل بودجه، متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز در سال ارزشیابی ۳۳ مقاله است، این عدد در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال
فعالیت ۴۹ مقاله است. در گروه بالینی با یک تا پنج سال فعالیت و فاقد ردیف مستقل بودجه، متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز در سال ارزشیابی ۲۰ مقاله است و در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال
فعالیت نیز متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز ۲۵ مقاله است. بررسی نتایج بیان کننده آنست که بطور متوسط ۸۱.۴ درصد مقالات انتشار یافته در مراکز تحقیقات از نوع اصیل بوده که این مقادیر درباب مقالات نوع مروری (۱۵.۰ درصد)، مقالات Editorial (۰.۰۶ درصد)، مقالات Letter (۱.۷ درصد) و مقالات Case report (۱.۱ درصد) است.
درصد مقالات انتشار یافته مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور به تفکیک نمایه نامه های ISI و Pub med، Scopus
تعداد کل مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی نمایه شده در پایگاه های ISI و Pub med، Scopus تعداد ۴۴۶ مورد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است. مشارکت مراکز تحقیقات در انتشار کتب یا فصلی از کتب که در پایگاه های استنادی مورد ارزیابی نمایه شده باشند با ۲۳۱ مورد نسبت به سال قبل بیش از سه برابر رشد داشته است و مراکز تحقیقاتی با زمینه بیومدیکال مشارکت بیشتری دراین زمینه داشته اند. رشد ۲۷ درصدی مقالات در ۲۵ درصد نشریات برتر با کیفیت جمع جبری تعداد مقالات انتشار یافته در ۲۵ درصد نشریات برتر یا مجلات Q۱ طبق گزارش Cite Score در سال ۲۰۱۹ در مراکز تحقیقات علوم پزشکی ایران ۸ هزار و ۶۷۱ مقاله بوده که بیش از ۲۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. در سال ۲۰۱۹ مراکز تحقیقاتی در ۸۶ درصد از مقالات انتشار یافته در نشریات برتر دانشگاه های علوم پزشکی مشارکت داشته اند. نسبت مقالات انتشار یافته در ۲۵ درصد نشریات برتر یا مجلات Q۱ به کل مقالات انتشار یافته در سال ۲۰۱۹ در کل مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی ۲۹.۲ درصد است که حداکثر این نسبت در گروه بیومدیکال دارای ردیف بودجه (۳۹.۶) و کمترین در گروه بالینی با فعالیت یک تا پنج سال (۲۲.۲) بوده است. جمع جبری تعداد مقالات انتشار یافته حاصل از همکاری بین المللی نیز در سال ۲۰۱۹ توسط مراکز تحقیقات علوم پزشکی ۷ هزار و ۱۶۶ مقاله بوده است. نسبت مقالات انتشار یافته با همکاری بین المللی به کل مقالات انتشار یافته سال ۲۰۱۹ مراکز تحقیقاتی ۲۴ درصد بوده است. بالاترین نسبت مربوط به گروه بیومدیکال دارای ردیف بودجه مستقل (۲۷.۶) و کمترین نسبت مربوط به گروه بالینی یک تا پنج فعالیت (۲۰.۴) است. تعداد کل استنادات در سال ۲۰۱۹ به مقالات انتشار یافته سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال فعالیت دارای بیشترین استناد و گروه بیومدیکال یک تا پنج سال فعالیت دارای کمترین تعداد استناد بوده است. در ارزشیابی سال ۱۳۹۸ تعداد استنادات به مقالات دارای بیش از صد نویسنده بر طبق توضیحات مندرج در راهنمای ارزشیابی محاسبه و امتیازدهی شده است. در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ تعداد ۱۳۹ مقاله پر نویسنده (بیش از صد نویسنده) در زمینه علوم پزشکی توسط محققان ایرانی در پایگاه استنادی Scopus نمایه شده اند که ۹۸ مرکز تحقیقاتی در انتشار این مقالات مشارکت داشته ان و این مشارکت نسبت به سال قبل خود بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.
بالاترین مقدار شاخص H پنجساله در مراکز تحقیقات گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال فعالیت ۶۵ است، این در حالیست که ۷ مرکز تحقیقات دارای شاخص H صفر بوده اند. در ارزشیابی سال ۱۳۹۸ تعداد ۵ مرکز تحقیقاتی (۳ مرکز تحقیقات بیومدیکال و ۲ مرکز تحقیقات بالینی) دارای امتیاز صفر بوده اند. ۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر دارای ردیف بودجه مستقل گروه بالینی: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۲۹ مرکز ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل ۱ غدد و متابولیسم تهران ۱۱۵۰.۰۰ ۲ لطمه های شیمیایی بقیه الله (عج) ۵۵۲.۴۶ ۳ بیماریهای گوارشی تهران ۵۴۶.۳۸ ۴ غدد درون ریز شهیدبهشتی ۵۲۵.۳۲ ۵ هماتولوژی و انکولوژی تهران ۴۵۸.۵۰ ۶ قلب و عروق اصفهان ۴۳۵.۲۳ ۷ گوارش و کبد شهیدبهشتی ۴۲۶.۱۱ ۸ سرطان شهیدبهشتی ۳۴۴.۰۳ ۹ بیماریهای گوارش و کبد تبریز ۳۳۷.۴۹ ۱۰ پیوند اعضا بافت های بیولوژیک شیراز ۳۰۷.۶۰ ۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر دارای ردیف بودجه مستقل گروه بیومدیکال: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۲۳ مرکز ردیف مرکز تحقیقاتی سازمان وابسته امتیاز کل ۱ علوم کاربردی دارویی تبریز ۱۱۵۰.۰۰ ۲ دارویی مشهد ۴۹۵.۷۴ ۳ علوم سلولی رویان جهاددانشگاهی ۴۹۰.۹۰ ۴ سلولی و مولکولی ایران ۴۰۰.۷۹ ۵ علوم اعصاب کرمان ۲۶۳.۲۰ ۶ علوم دارویی تهران ۲۶۰.۰۸ ۷ ایمونولوژی مشهد ۲۴۶.۰۷ ۸ علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ایران ۲۳۵.۱۰ ۹ نانوفناوری تهران ۲۱۸.۲۲ ۱۰ مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو ۱۸۶.۷۵ ۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل با بیش از پنج سال فعالیت گروه بالینی: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۲۷۱ مرکز ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل ۱ سندرم متابولیک مشهد ۹۲۶.۸۶ ۲ بیماریهای غیرواگیر تهران ۸۶۵.۴۰ ۳ نقص ایمنی کودکان تهران ۶۸۳.۵۱ ۴ رشد و نمو کودکان اصفهان ۵۹۴.۸۷ ۵ مرکز ملی مطالعات اعتیاد تهران ۵۵۷.۴۰ ۶ علوم اعصاب تبریز ۵۱۲.۰۲ ۷ چاقی و عادات غذایی تهران ۴۸۶.۲۱ ۸ مدیریت پیش گیری از مصدومیت های حوادث ترافیکی جاده ای تبریز ۴۸۵.۹۷ ۹ بیماریهای مزمن و صعب العلاج تهران ۴۸۳.۲۶ ۱۰ دیابت تهران ۴۸۲.۷۴ ۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل با بیش از پنج سال فعالیت گروه بیومدیکال: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۲۳۱ مرکز ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل ۱ بیوتکنولوژی مشهد ۱۰۴۹.۱۴ ۲ ایمونولوژی تبریز ۹۵۱.۳۸ ۳ التهاب نوروژنیک مشهد ۷۲۲.۹۸ ۴ بیولوژی پزشکی کرمانشاه ۵۶۲.۴۲ ۵ بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای متابولیک کاشان ۵۵۰.۷۰ ۶ سلول های بنیادی تبریز ۵۱۵.۸۸ ۷ عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت کرمانشاه ۵۱۱.۷۸ ۸ نانوفناوری مشهد ۵۰۶.۵۶ ۹ بیوسنسور تهران ۴۹۸.۹۴ ۱۰ زیست فناوری کاربردی بقیه الله (عج) ۴۵۸.۱۱ ۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل یک تا پنج سال فعالیت گروه بالینی: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۱۳۱ مرکز ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل ۱ بیماریهای غیرواگیر البرز ۱۱۵۰.۰۰ ۲ تغذیه در بیماریهای غدد شهیدبهشتی ۵۸۱.۷۸ ۳ بیماریهای غیرواگیر فسا ۴۴۴.۲۴ ۴ مسمومیت ها و سو مصرف مواد بیرجند ۴۳۸.۲۱ ۵ اختلالات خواب کرمانشاه ۴۱۹.۳۶ ۶ روانپزشکی و علوم رفتاری مشهد ۳۶۵.۰۰ ۷ گوارش و کبد اصفهان ۳۲۶.۷۲ ۸ سرطان سلول های خونساز تهران ۳۳۰.۴۶ ۹ آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی جندی شاپور اهواز ۲۹۷.۹۷ ۱۰ بیماریهای منتقله از آب و غذا شهیدبهشتی ۲۷۵.۶۳ ۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل یک تا پنج سال فعالیت گروه بیومدیکال: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۸۸ مرکز ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل ۱ آنالیز دارویی تبریز ۱۱۵۰.۰۰ ۲ طب پیشگیری و سلامت جمعیت ایران ۶۶۵.۶۳ ۳ علوم اجتماعی مؤثر بر سلامت مشهد ۵۵۱.۶۵ ۴ کنترل عوامل زیان آور محیط و کار شهیدبهشتی ۵۳۱.۵۸ ۵ مراقبت HIV و عفونت های آمیزشی کرمان ۵۱۹.۲۸ ۶ تکنولوژی بهداشت محیط ایران ۴۹۴.۱۲ ۷ سلولی مولکولی غدد درون ریز شهیدبهشتی ۴۹۱.۸۹ ۸ پزشکی مبتنی بر شواهد تبریز ۴۵۲.۰۴ ۹ ژنتیک پزشکی مشهد ۴۲۶.۱۳ ۱۰ سلولی و مولکولی بیرجند ۴۱۷.۸۰
 


منبع:

1399/11/10
14:51:24
0.0 / 5
768
این مطلب پرتوبلاگ را می پسندید؟
(0)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
ساخت بلاگ

لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog