پرتو بلاگ

جزئیات نظام نامه نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد

جزئیات نظام نامه نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد

به گزارش پرتوبلاگ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه ای، نظام نامه «نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» را ابلاغ نمود.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از ایسنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه ای، نظام نامه «نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ نمود.
دکتر طهرانچی در این بخشنامه تاکید کرده است: ایفای نقش جدی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تربیت دانشجوی ماهر و کارآفرین مبتنی بر فصل ششم سند دانشگاه اسلامی و بستر سازی برای تحقق بند های اول و دوم سیاست های کلی اشتغال در خصوص «ترویج و تقویت فرهنگ کار و تولید و کارآفرینی با استفاده از نظام آموزشی کشور» و «آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی»، بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص «تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی» و دستیابی به اهداف تعیین شده در سند دانشگاه اسلامی در خصوص «تربیت متخصصین متخلق، ماهر و کارآفرین» مستلزم طراحی و استقرار یک نظام جامع و یکپارچه آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در این دانشگاه است.
در این بخشنامه تاکید شده است: در جهت ایجاد هماهنگی، همسویی و هم افزایی در سیاست ها، راهبردها و برنامه های کلان در رابطه با آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب قانون «نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی» نظام نامه «نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» ابلاغ می شود.
نظام نامه «نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» که به تفصیل در اختیار واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است، شامل مواردی همچون رویکردها، خصوصیت ها و مزیت ها، مأموریت، قلمرو، وظایف، زیرنظام ها، ساختار نهادی و ارکان، مقاطع، سطوح، مدارک و گواهینامه ها و... است.
براساس این نظام نامه، آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی برپایه رویکردهای «تدوین استانداردهای آموزشی مبتنی بر شایستگی های حرفه ای»، «برنامه ریزی گسترش انواع آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی بر مبنای تقاضای بازار کار»، «توسعه رشته ها در چارچوب خوشه های حرفه ای، متناسب با آمایش ملی و استانی»، «گنجاندن پرورش روحیه کارآفرینی در تمامی شئون برنامه های آموزش» و «آموزش توأمان نظری و عملی برای افزایش توانایی سرمایه انسانی» برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
براساس بندهای این نظام نامه؛ نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان بخش تأثیرگذار مدیریت توسعه منابع انسانی کشور با فراهم کردن امکانات استقرار رویکردها دارای مزایایی ازجمله فراهم کردن ارتقای مستمر صلاحیت حرفه ای نیروی کار کشور، افزایش اعتبار و رقابت پذیری ملی و بین المللی گواهینامه ها و مدارک تحصیلی آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، افزایش بهره وری نیروی کار با تاکید بر ارتباط با نیازهای برنامه های توسعه ملی و استانی، انعطاف پذیری (تحرک عمودی و افقی) و قابلیت انتقال مدارک و گواهینامه ها (یکپارچه سازی ساختار گواهینامه های مهارت آموزش های غیررسمی و مدارک سطوح و مقاطع مختلف آموزش های رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی) و برنامه ریزی ویژه به منظور تربیت نیروی کار باهدف صدور خدمات فنی و مهندسی برای به کشورهای منطقه برای دسترسی به فرصت های شغلی آنها است.
در این نظام نامه آمده است: دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه دارد با سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب، امکانات اجرای نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی شامل آموزش های رسمی و غیررسمی برخوردار از کیفیت و متناسب با نیاز حال و آینده بازار کار استانی، ملی و بین المللی (با تاکید بر کشورهای منطقه) را در تمامی سطوح شایستگی عالی بر مبنای مأموریت ها و راهبردهای سند دانشگاه اسلامی و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فراهم آورد. همینطور نظام آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه ای از زیر نظام ها و قوانین و مقررات آموزشی در چهارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی است که بر مبنای رویکردهای مبحث این نظامنامه شامل انواع آموزش های «رسمی و غیررسمی» فنی، حرفه ای و مهارتی به شیوه های «حضوری، نیمه حضوری و مجازی» در سطوح «استانی، ملی، منطقه ای و بین المللی» می شود.
نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در جهت آموزش و ارتقای شایستگی های نیروی انسانی کارآمد موردنیاز در بخش های مختلف کشور، وظایفی ازجمله استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی جهت تضمین کیفیت، فراهم آوردن روش های آموزشی منعطف و متنوع برای آموزش و دریافت گواهینامه یا مدارک تحصیلی رسمی، ایجاد حداکثر فرصت برای جابجایی واحدهای درسی بین سطوح مختلف انواع آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی و ارزیابی آموخته های حرفه ای تجربی افراد، تسهیل دسترسی نیروی کار کشور به انواع آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی شامل رسمی و غیررسمی، متناسب با مقتضیات بومی و آمایش سرزمین را برعهده دارد.
همچنین طراحی مراکز ملی سنجش صلاحیت های حرفه ای و تدوین و اجرای استانداردهای آموزشی و شایستگی حرفه ای بر مبنای استانداردهای ملی و بین المللی حرف و مشاغل، ایجاد و گسترش تعاملات آموزشی، پژوهشی و مبادله مربیان و کارشناسان با مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای ملی و بین المللی معتبر، حضور فعال و مؤثر در رویدادهای معتبر علمی و مهارتی ملی و بین المللی فنی، حرفه ای و مهارتی در سطوح دانشجویی و اساتید، ایجاد سازوکارهای لازم برای مشارکت مؤثر بهره برداران و سازمان های نظام حرفه ای مختلف در تمامی مراحل فرآیندهای نیازسنجی، گسترش، تهیه استانداردهای آموزشی، اجرای آموزش و اشتغال فراگیران، اعطای مدارک و گواهینامه های سطوح صلاحیت حرفه ای بر مبنای ضوابط و مقررات مراکز ملی سنجش صلاحیت های حرفه ای، فراهم کردن شرایط اجرای انواع آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی بر مبنای استانداردهای اجرایی شامل اساتید، مربیان، فضا، تجهیزات و ابزارآلات و مواد مصرفی به تناسب حرفه ها در دانشکده های مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی و عرضه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی موردنیاز دانشجویان و کارآموزان از دیگر وظایف نظام آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی است.
در این نظام نامه به وظایف دیگری ازجمله برنامه ریزی و اجرای دوره های تربیت مربی آموزش های فنی و حرفه ای کوتاه مدت و بلندمدت با همکاری مؤسسات معتبر داخلی و خارجی، گسترش و توسعه دوره های آموزشی غیررسمی مهارتی، ایجاد و توسعه بانک استاندارد صلاحیت حرفه ای و استانداردهای آموزشی با همکاری سایر مؤسسات و مراجع معتبر داخلی و بین المللی، استفاده از ظرفیت های پژوهشی در زمینه بازار سنجی، توسعه منابع انسانی موردنیاز کشور و تحولات آموزش های فنی و حرفه ای در سطح ملی و سایر کشورها و بهره مندی از روش آموزش همراه با تولید در اجرای آموزش ها اشاره شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این نظام نامه آمده است؛ به منظور استقرار کامل نظام جامع آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی، آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های زیرنظام ها تدوین و به صورت مستمر روزآمدسازی می شوند. این زیرنظام ها شامل زیر نظام گسترش و برنامه ریزی آموزشی آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، زیرنظام جذب، ارتقا و نگهداشت منابع انسانی، زیرنظام ارزشیابی و پژوهش، زیر نظام اقتصاد آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری و زیرنظام راهبری، مدیریت و تضمین کیفیت است.
همچنین به منظور چابک سازی ساختار و ایجاد انعطاف لازم برای توسعه و برنامه ریزی، معاونت آموزش های عمومی و مهارتی مسئولیت امور سیاست گذاری، راهبری اجرا، نظارت راهبردی و صدور مجوزهای لازم در حوزه های مختلف در ارتباط با آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی را برعهده داشته و امور برنامه ریزی، هماهنگی، پشتیبانی و عملیاتی بر عهده واحدهای دانشگاهی خواهد بود. ارکان این ساختار را شورای تخصصی گسترش آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، شورای تخصصی برنامه ریزی آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، کمیته گسترش آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی استان و دانشکده مهارت و کارآفرینی می سازند.
مقاطع تحصیلی در نظام جامع آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی برحسب سطوح مقاطع تحصیلی نظام آموزشی کشور و متناظر با سطوح صلاحیت حرفه ای تعیین شده در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و دیگر اسناد بالادستی و قوانین موضوعه کشوری تعیین می شوند.1399/11/14
00:12:13
0.0 / 5
586
این مطلب پرتوبلاگ را می پسندید؟
(0)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
ساخت بلاگ

لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog